Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Dat is cruciaal voor de autofabriek om nieuwe klanten te kunnen werven.

Het provinciebestuur wil meewerken aan een uitbreiding, omdat VDL Nedcar een belangrijke economische motor is van Limburg. Het zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers. We willen ervoor zorgen dat de autofabriek in onze regio blijft. Maar uitbreiding van het fabrieksterrein moet eerst wettelijk worden geregeld.

Op vrijdag 18 december 2020 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ (PIP) vastgesteld. In het PIP staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. Tevens hebben Gedeputeerde Staten onlangs de benodigde omgevingsvergunning en Wnb-vergunning verleend en hebben zij het besluit hogere waarden industrielawaai vastgesteld.

Het inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, bovengenoemde besluiten en alle bijbehorende stukken kunt u vanaf donderdag 7 januari 2021 tot en met donderdag 18 februari 2021 (6 weken) hier  inzien. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP en de ontwerp-besluiten of als hen redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-PIP en de ontwerp-besluiten kan iedereen beroep instellen.

Waarom wil VDL Nedcar uitbreiden?

In deze film geeft directeur Paul van Vuuren van VDL Nedcar aan waarom VDL Nedcar wil uitbreiden. Gedeputeerde Joost van den Akker vertelt waarom dit van belang is voor onze provincie.

Blue Billywig video embed