Schade ten gevolge van het project


Bij nieuwe (infra) ontwikkelingen in de omgeving wordt zorgvuldig rekening gehouden met de belangen van burgers en bedrijven. Hinder en overlast voor de omgeving proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

Ondanks dat kunt u onverhoopt worden geconfronteerd met schade.

Ontstaan van schade

Als schade is ontstaan of ontstaat door de uitvoering van het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, dan kunt u binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan, dus uiterlijk op 14 februari 2027, een verzoek voor tegemoetkoming in de planschade indienen. Bij het behandelen van zo’n verzoek wordt rekening gehouden met het overgangsrecht horende bij de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking is getreden.

Ook kan er schade ontstaan door ander rechtmatig handelen van de overheid, zoals het tijdelijk afsluiten van een weg of de aanleg van een nieuwe infrastructuur. Ondanks het correcte optreden van de overheid kan in uitzonderlijke gevallen een bedrijf of burger toch onevenredig nadeel ondervinden dat mogelijk kan leiden tot bijvoorbeeld omzetverlies of omrijschade. Heeft u schade geleden, dan kunt u een verzoek voor een schadevergoeding indienen. Dit heet een verzoek om nadeelcompensatie.

Meer informatie

Op de website van Provincie Limburg vindt u nadere informatie over het indienen van een verzoek tot schadevergoeding. Ga hier naar de betreffende webpagina Aansprakelijkheid.