Planning


ONDERZOEKSFASE
Uitvoeren onderzoeken, opstellen planstukken

1e kwartaal 2019

26 februari

 • GS-besluit ondertekening samenwerkings-overeenkomst (SOK) VDL-Nedcar – provincie. Start planvormingsproces

26 februari

 • Besluit GS tot start gecoördineerde PIP-procedure
 • Start opstellen planstukken en uitvoeren onderzoeken inclusief opstellen van een gecombineerd plan- en project MER

26 februari

 • Persmoment niet doorgaan spooraansluiting

3e kwartaal 2019

juni

 • GS besluit kennisgeving planvoornemen en kennisgeving GS van het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER

juni-juli

 • Tervisielegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER

1e kwartaal 2020

Januari 2020

 • Keuze GS voorkeursvariant MER

4e kwartaal 2019

December 2019 - januari 2020

 • GS besluit voorontwerp PIP. Start vooroverleg SLLBRD met gemeenten Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij, Limburg Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio, Gasunie etc.

ONTWERPFASE

1e en 2e kwartaal 2020

februari - juni

 • GS-besluit tot vaststelling ontwerp-PIP en ontwerp-omgevingsvergunning.

 • GS-besluit ontwerp-PIP en ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter visie
 • GS stemmen in met de Nota van Zienswijzen planvoornemen.

2e kwartaal 2020

juni

 • Vrijgave PIP door GS voor vaststelling door PS

3e kwartaal 2020

september

 • PS stellen PIP gebiedsontwikkeling VDL Nedcar vast
 • GS verlenen Omgevingsvergunning

BEROEPSFASE

4e kwartaal 2020 - 1e kwartaal 2021

 • Start ter inzage legging PIP + Omgevings-vergunning
 • Start beroepstermijn Raad van State