Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar


VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Dat is cruciaal voor de autofabriek om nieuwe klanten te kunnen werven.

VDL Nedcar is een belangrijke economische motor van Limburg. Het zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers. We willen ervoor zorgen dat de autofabriek in onze regio blijft. De uitbreiding van het fabrieksterrein moet wettelijk worden geregeld en wordt in een provinciaal bestemmingsplan (PIP) juridisch vastgelegd.

Inpassingsplan

Het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ (PIP) is op vrijdag 18 december 2020 door Provinciale Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben de benodigde omgevingsvergunning, Wnb-vergunning (stikstof), kapvergunning en ontheffing Wnb (soorten) verleend en een besluit hogere waarden industrielawaai vastgesteld.

Het PIP en de daarmee samenhangende besluiten (de Omgevingsvergunning Wabo, het besluit hogere waarden industrielawaai en de vergunning Wet Natuurbescherming) zijn op 8 februari 2022 onherroepelijk geworden.

Het PIP en alle behorende stukken zijn hier terug te vinden.

Bouwteam voor de voor­be­rei­din­gen in­fra­struc­tuur

De planvoorbereiding voor de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur is uitgewerkt door Combinatie KWS Infra / Van Hattum en Blankevoort (hierna te noemen KWS), de aannemer die geselecteerd is voor het bouwteam. Het bouwteam kreeg in een vroeg stadium inzicht in de belangen van de omgeving. Denk daarbij aan bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en communicatie. De KWS-Combinatie is ook de beoogde aannemer voor de uitvoering van de realisatiewerkzaamheden.

Belangen van de omgeving

Bij het maken van dit provinciaal inpassingsplan is gekeken naar de belangen van de autofabriek én naar de belangen van de omgeving. Natuurlijk is er aandacht voor de leefbaarheid van de omliggende woonkernen.

De ontwikkeling van het gebied bij VDL Nedcar moet hand in hand gaan met de leefbaarheid, bereikbaarheid, natuur en recreatie voor de omgeving. Bij het maken van het PIP voor het fabrieksterrein en de omliggende wegen is rekening gehouden met de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar en met toekomstige ontwikkelingen van de wegen in de directe omgeving. Ook de doorstroming en verkeersveiligheid op de provinciale wegen N297 en N276 en de aansluitende gemeentelijke wegen rondom het fabrieksterrein willen we waarborgen.

In de Bouwteamfase zijn de eisen rond bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie opgehaald in de omgeving. De meeste eisen zijn overgenomen in het uitvoeringscontract met de aannemer.

Er zijn gesprekken gevoerd met direct belanghebbenden in het gebied waar de aanpassingen aan de weg gaan plaatsvinden (plangebied). Dit zijn onder andere bedrijven die in het gebied liggen (Katoen Natie, Mitsubishi Motors Europe BV), hulpdiensten (brandweer, GGD, ambulance en politie), maar ook vertegenwoordigers van omwonenden, zoals Dorpsplatform Holtum, Dorpsraad Susteren en Stichting Gezamenlijke Buurten Comité Nieuwstadt.

Op een later moment zal de aannemer op basis van de overgenomen eisen in een plan uitwerken hoe hij invulling gaat geven aan deze eisen bij de aanpassingen van de infrastructuur.

Wegen rond fabriek

De wegen rond VDL Nedcar worden aangepast, om te zorgen voor doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. De provinciale wegen en aansluitende gemeentelijke wegen worden niet meteen aangepast, dat gebeurt pas als zeker is dat de fabriek gaat uitbreiden.