Plannen en onderzoeken


Voor de uitbreiding van VDL Nedcar en de aanpassing van de N297 en de N276 worden op dit moment de plannen uitgewerkt en bijbehorende onderzoeken gedaan. Onder meer onderzoeken naar de doorstroming van het verkeer en de effecten van geluid op de leefomgeving. Op basis van deze onderzoeken wordt in het voorjaar van 2020 een Planologisch Inpassingsplan (PIP) voorbereid.

Ook een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de fabriek wordt in het voorjaar voorbereid. Verder wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER, het ontwerp-PIP en de ontwerp-vergunning worden in juni gepubliceerd en dan kan iedereen zienswijzen indienen. Bekijk hier de aangepaste planning.

Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven

In de afgelopen periode zijn verschillende bureaustudies gedaan om de situatie van het plangebied beter in beeld te krijgen. Deze onderzoeken worden in maart afgerond. We onderzoeken onder meer of er niet-gesprongen explosieven in de grond liggen. Een deel van het plangebied ligt in de voormalige frontlinie van de Tweede Wereldoorlog. Het kan zijn dat daar niet-gesprongen explosieven in de bodem liggen. We onderzoeken dit verder en laten eventuele aanwezige explosieven verwijderen. Mocht dit gebeuren, dan leest u hierover in deze nieuwsbrief.

Archeologisch onderzoek

Daarnaast kan het zijn dat er archeologische waarden aanwezig zijn in de bodem. Om een beter beeld te krijgen over de opbouw van de grond voeren archeologen boringen uit. Zo komen we meer te weten over hoe aantrekkelijk de locatie was in het verleden en hoe groot de kans is op het vinden van archeologische waarden.

De archeologen kunnen de boringen alleen uitvoeren op plekken waarvan we zeker weten dat er geen niet-gesprongen explosieven liggen. Explosievenexperts hebben een aantal boorlocaties aangegeven als veilig. Daar staan nu piketpaaltjes, zodat de archeologen weten waar ze kunnen boren. De resultaten van het archeologisch onderzoek delen we in het voorjaar met de omgeving.