Verschillende onderzoeken


De plannen voor de uitbreiding van VDL Nedcar en de aanpassing van de omliggende infrastructuur hebben gevolgen voor de omgeving. Om te weten te komen welke gevolgen, zijn meerdere onderzoeken gestart.

Veel onderzoeken hebben te maken met de bodem. Zo onderzoeken we of in het gebied waar de uitbreiding is gepland verontreinigingen zijn waarmee we rekening moeten houden.

Ook wordt onderzocht of er archeologische waarden aanwezig zijn. En omdat in dit gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog een frontlinie lag, is gekeken of er plekken zijn waar misschien explosieven liggen. Inmiddels weten we dat er nog sporen van de oorlog in de ondergrond aanwezig zijn. We gaan verder onderzoeken wat daarmee moet gebeuren.

Landschap

Daarnaast wordt de landschappelijke inpassing in de omgeving verder onderzocht. Aan de noordkant liggen het landgoed Wolfrath en het Sterrenbos. Wat betekent de uitbreiding voor die gebieden? En hoe kan de uitbreiding het best in dit landschap worden ingepast? We maken samen met belangenorganisaties een ontwerp voor het landschap in de omgeving van de fabriek. Meer hierover leest u in dit artikel.

We kijken ook naar de effecten op ecologie in het gebied. Ecologen hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar aanwezige planten- en diersoorten. Zij hebben onder andere een dassenburcht gevonden. We onderzoeken of deze burcht bewoond is. Daarnaast zijn verschillende soorten vleermuizen gevonden. We zoeken uit welke elementen in het omliggende landschap belangrijk zijn voor deze vleermuizen.

Omwonenden

Daarnaast worden de effecten van het verkeer en van de fabriek voor omwonenden onderzocht. Zo kunnen we bepalen welke gevolgen de plannen hebben voor de leefbaarheid en welke maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld in geluid, licht en luchtkwaliteit.

Resultaten

De resultaten van deze onderzoeken komen te staan in de toelichting van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP),  het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de diverse onderliggende sectorale onderzoeken. In het PIP komt ook te staan welke maatregelen worden genomen om effecten te verzachten of te compenseren. Het PIP zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 in procedure worden gebracht en wordt dan voor iedereen ter inzage gelegd.


VDL_Nedcar_nieuwsbrief_sep2019_art2_bodemonderzoek