Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage


Voor de uitbreiding van VDL Nedcar worden op dit moment verschillende onderzoeken en planstudies gedaan. Een paar van die onderzoeken zijn nodig om een milieueffectrapport (MER) te kunnen maken. Als voorbereiding op dit MER is een concept-Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) geschreven. Vanaf donderdag 27 juni t/m woensdag 24 juli 2019 kunt u deze concept-NRD lezen en een reactie erop geven.

Wat is een MER?

Voordat Provincie Limburg een besluit neemt over de uitbreiding van VDL Nedcar, moet VDL Nedcar  onderzoeken wat de effecten zijn van de fabrieksuitbreiding op het milieu. En wat de effecten zijn van de varianten van de infrastructuur. De resultaten van die onderzoeken komen te staan in een MER. Dit MER helpt Provinciale Staten bij het maken van een besluit over een inpassingsplan en helpt Gedeputeerde Staten bij hun besluit over een omgevingsvergunning.

Wat staat in de concept-NRD?

De concept-NRD is een soort inhoudsopgave voor wat onderzocht gaat worden voor het MER. In de concept-NRD staat wat wordt onderzocht, op welke manier en tot op welk detailniveau. En welke alternatieven en varianten worden onderzocht.

Kennisgeving planvoornemen

Gedeputeerde Staten moeten op grond van de Wet Milieubeheer kennisgeven van hun voornemen om een inpassingsplan voor te bereiden voor de uitbreiding van VDL Nedcar. In deze procedure wordt deze 'kennisgeving planvoornemen' gecombineerd met het ter visie leggen van de concept-NRD.

Waar en wanneer kunt u de concept-NRD inzien?

De concept-NRD met informatie over het project en het planvoornemen liggen ter inzage vanaf donderdag 27 juni 2019 t/m woensdag 24 juli 2019.

Een papieren exemplaar kunt u inzien in:

  • het gemeentehuis van de gemeente Sittard-Geleen
  • het gemeentehuis van de gemeente Echt-Susteren
  • het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10 in Maastricht, op werkdagen van 7.30-18.30 uur

De concept-NRD is vanaf 27 juni ook digitaal te zien via www.limburg.nl/bekendmakingen en deze website.

Zienswijzen indienen

Iedereen kan over het planvoornemen en de concept-NRD VDL Nedcar zienswijzen indienen. Hoe en waar u dat kunt doen leest u hier (pdf, 181 kB).

Verdere procedure

De ingekomen zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota en Gedeputeerde Staten betrekken deze bij hun verdere besluitvorming over de vaststelling van de definitieve  NRD. Alle indieners van een zienswijze krijgen schriftelijk bericht over de reactie op hun zienswijze.