Voortgang gevelisolatieonderzoek


Het gevelisolatieonderzoek is afgerond. Hieruit blijkt dat bij vijf woningen in Nieuwstadt maatregelen getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat ook na uitbreiding van VDL Nedcar, conform het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), wordt voldaan aan de wettelijke binnenwaarde voor geluid. Voor de overige 62 woningen zijn geen maatregelen aan de gevel nodig.

De 67 woningeigenaren zijn per brief geïnformeerd

Alle woningeigenaren zijn eind maart per brief geïnformeerd over de resultaten en de conclusies van het onderzoek. Waar een bouwkundig onderzoek in de woning heeft plaatsgevonden, hebben de bewoners bij de brief het rapport daarvan ontvangen. Woningeigenaren die het met de conclusies oneens zijn, kunnen bezwaar indienen. De wijze waarop bezwaar gemaakt kan worden staat vermeld in de brief.

Vervolgaanpak voor woningen waar maatregelen nodig zijn

De Provincie stemt nader af met de eigenaren van de 5 woningen waarvoor maatregelen nodig zijn. Deze eigenaren zullen daarvoor op korte termijn benaderd worden. De Provincie zal via een aannemer de maatregelen uitvoeren. Dit onder voorbehoud dat de betreffende eigenaren instemmen met het aanbod om tot uitvoering van de maatregelen aan de gevel over te gaan.

Aanleiding geluidsisolatieonderzoek

In het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Uitbreiding VDL Nedcar hebben Gedeputeerde Staten van Limburg in 2020 en 2021 voor 66 woningen in Nieuwstadt en 1 woning in Born hogere geluidwaarden vastgesteld. Deze hogere waarden maken de toekomstige uitbreiding van VDL Nedcar en de daarmee samenhangende toename van de geluidbelasting op de gevels van deze woningen mogelijk binnen de kaders van de Wet geluidhinder. De eigenaren en bewoners van deze woningen zijn destijds per brief van de besluiten op de hoogte gesteld. Voor deze 67 woningen was nader onderzoek nodig om na te gaan of de wettelijke binnenwaarde op grond van de Wet Geluidhinder voor het geluid niet wordt overschreden. Woningen waarvoor op basis van gevelisolatieonderzoek blijkt dat de binnenwaarde wordt overschreden, komen in aanmerking voor maatregelen aan de gevel(gevelisolatie). Het geluidsisolatieonderzoek is uitgevoerd door gespecialiseerd adviesbureau BB&E uit Beegden. Voor woningen waarvan het niet mogelijk was om van buitenaf (door een schouwing) met zekerheid vast te stellen dat ze voldoende geïsoleerd zijn, is een bouwkundig onderzoek in de woning uitgevoerd. Voor 5 woningen blijkt uit het bouwkundig onderzoek in de woning, dat extra isolatie nodig is. Voor deze woningen is ook een maatregelenrapportage opgesteld.