VDL Ned­car krijgt gro­te mo­ge­lijk­he­den voor uit­brei­ding


Limburg versterkt de strategische positie van VDL Nedcar aanzienlijk door de autofabriek flink ruimte te geven voor uitbreiding. Daardoor kan VDL Nedcar het fabrieksterrein van 93 hectare uitbreiden. De Provincie verkoopt haar gronden rondom de fabriek aan VDL Nedcar en maakt procedureel de uitbreiding mogelijk. Dat doen zij in goed overleg met de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Door de uitbreidingsmogelijkheden kan VDL Nedcar op termijn doorgroeien. De eerder geplande spoorontsluiting van de fabriek is van de baan. Die blijkt bedrijfseconomisch niet haalbaar.

Gedeputeerde Van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): "Door alvast te starten met de procedures kunnen we VDL Nedcar duurzaam verankeren in Limburg en blijft de Limburgse automotive industrie toekomstbestendig in dynamische tijden."

Over de verkoop van de benodigde gronden ten noorden en zuiden van de fabriek is een principeakkoord gesloten tussen Provincie en VDL Nedcar. Gedeputeerde Staten van Limburg gaan nu eerst een zogeheten provinciaal inpassingsplan maken. Dat is een gemeentegrens overschrijdend bestemmingsplan waarin alle belangen worden afgewogen. "Bij de uitbreiding wordt vanzelfsprekend ook aandacht geschonken aan de omgeving en de leefbaarheid van de kernen Nieuwstadt en Holtum. Het is ook een hefboom om de natuur en recreatievoorzieningen in het gebied te versterken,” zegt gedeputeerde Joost van den Akker. "Zo steunen we de ambities van de autofabriek én dienen we de belangen van de omwonenden."

De consequentie van een mogelijke uitbreiding van VDL Nedcar is dat wegen rond de fabriek aangepast moeten worden in verband met doorstroming, veiligheid en duurzaamheid evenals een goede bereikbaarheid van Nieuwstadt en Holtum. De provinciale wegen gaan niet meteen op de schop. Dat gebeurt pas als de fabriek daadwerkelijk gaat uitbreiden. Door het nu al regelen van de wettelijke procedures kan VDL Nedcar een uitbreiding voortvarend ter hand nemen.

"De gemeente Echt-Susteren is blij dat de spoorontsluiting bij Nieuwstadt niet doorgaat, dit zou een te grote impact hebben gehad voor onze inwoners daar. We volgen de nieuwe plannen van de provincie en VDL Nedcar op de voet, zodat we ook in de toekomst voor de belangen, het leef- en woonklimaat en de betrokkenheid  van onze inwoners kunnen blijven opkomen.  We hebben daar alle vertrouwen in. Tot nu toe verloopt overleg met de provincie en VDL Nedcar erg goed", aldus wethouder Hub Meuwissen.

Maar bovenal is de extra ruimte en de ingang gezette procedure cruciaal voor de onderhandelingspositie van de autofabriek bij de werving van andere automerken.

"De ontwikkeling van het gebied rond VDL Nedcar is van cruciaal belang om ruimtelijke voorwaarden te scheppen om van onze autofabriek een aantrekkelijke partner te maken voor meerdere opdrachtgevers", stelt algemeen directeur Paul van Vuuren van VDL Groep. "Voorwaarde daarvoor is dat VDL Nedcar voldoende gronden in eigendom heeft met de juiste bestemmingen en bijbehorende vergunningen, zonder dat daarvoor nog lange procedures dienen te worden doorlopen. Om over voldoende flexibiliteit te kunnen beschikken, is de stap die we nu zetten cruciaal voor het toekomstbestendig maken van de automobielindustrie in Nederland en daarmee het behoud van werkgelegenheid voor een aanzienlijke groep medewerkers. Als onafhankelijk autoproducent dienen wij te allen tijde met hoge snelheid nieuwe auto’s in productie te kunnen nemen. We hebben de afgelopen jaren wel bewezen dat we over dat vermogen beschikken."

De overheid is er alles aan gelegen om de autofabriek duurzaam te verankeren in de regio. VDL Nedcar is een van de grootste werkgevers in de regio en heel erg belangrijk voor  talrijke toeleveranciers. Reden waarom de Provincie het provinciaal inpassingsplan nu gaat uitwerken in afstemming met de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen.

Wethouder Pieter Meekels van de gemeenten Sittard-Geleen: "We werken al jaren aan de verankering van de automotive in de regio. Tot nu toe is dat succesvol, getuige de vele duizenden mensen die hun brood verdienen bij VDL Nedcar en haar toeleveranciers. Tegelijkertijd moet er evenwicht zijn tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid. Dat blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt."

Een dialoog met de omgeving staat de komende maanden dan ook voorop. De betrokken inwoners rond het fabrieksterrein worden via een brief huis-aan-huis geïnformeerd over de plannen en de procedure. Verdere informatie is te verkrijgen via de website www.gowVDLNedcar.nl.