Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau


Zoals in de vorige nieuwsbrief stond, kon iedereen van 27 juni tot en met 24 juli 2019 de concept- Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een kennisgeving van het planvoornemen inzien en een reactie erop geven.

De Provincie heeft 11 zienswijzen ontvangen. Daarnaast heeft de Commissie m.e.r. in dezelfde periode advies gegeven over de concept-NRD. Dit zorgde er mede voor dat vereenvoudigde varianten van de infrastructuur van de huidige uitbreidingsplannen worden onderzocht.

Bij het uitwerken van de verdere plannen in het vierde kwartaal van 2019 worden deze vereenvoudigde varianten in het MER verder onderzocht. Deze aanpassingen aan de concept-NRD zijn opgenomen in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. (pdf, 6.1 MB) Gedeputeerde Staten hebben deze definitieve NRD op dinsdag 24 september 2019 vastgesteld.

De Commissie m.e.r. adviseert de Provincie om ook te onderzoeken hoe de natuur- en landschapswaarden zoveel mogelijk bewaard kunnen blijven bij uitbreiding van de fabriek en aanpassing van de infrastructuur