Provinciaal Inpassingsplan (PIP) “Uitbreiding VDL Nedcar” naar Provinciale Staten


VDL Nedcar is een belangrijk bedrijf voor de automotive sector in de Limburgse maakindustrie; het bedrijf biedt nu (2020) aan ongeveer 5.000 mensen directe werkgelegenheid. Daarnaast is er sprake van indirecte werkgelegenheid in de regio. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport): “Uitbreiding en daarmee de structurele verankering van VDL Nedcar is van wezenlijk belang voor de bestendiging en versterking van de Limburgse automotive sector en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. Dit is voor de medewerkers, het bedrijf en de regio belangrijker dan ooit. Limburg voelt zich enorm gesterkt door de unanieme steun in de Tweede Kamer voor de motie-Graus c.s. voor een plan voor doorontwikkeling van VDL met nationale mogelijkheden van (co)financiering. Daarmee is het behoud van VDL Nedcar ook van nationaal belang.” De Provincie Limburg wil nu de planologische voorwaarden scheppen, als de economie weer aantrekt, om VDL Nedcar hierop te kunnen laten inspelen. Het Statenvoorstel over het Provinciaal inpassingplan (PIP) “Uitbreiding VDL Nedcar” is op vrijdag 13 november 2020 naar Provinciale Staten gestuurd.

Zienswijzen

Provinciale Staten neemt in de vergadering van 18 december 2020 een besluit over het PIP. Tegelijkertijd met het Statenvoorstel wordt ook antwoord gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerp-PIP. Het ontwerp-PIP lag 2 juli t/m 12 augustus 2020 ter inzage. De omgeving is hierover op diverse manieren geïnformeerd: Er hebben 2 online webinars, 11 infobijeenkomsten en 15 1-op-1 gesprekken plaatsgevonden. In totaal zijn 43 zienswijzen ingediend.

De belangrijkste punten uit deze zienswijzen zijn:

  • Bereikbaarheid
  • Geluid kern Nieuwstadt
  • Natuur en compensatie
  • Leefbaarheid bovenwettelijk

Tevens zijn adviezen ontvangen van de Commissie voor de m.e.r. en de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL).

Sterrebos en aanleg Randweg

De zienswijzen kennen als grootste discussiepunten het loslaten van de “als dan” voorwaarden voor de gedeeltelijke kap van het Sterrebos en voor de aanleg van de infrastructuur. Het tijdig kunnen bedienen van een nieuwe klant, om daarmee de continuïteit van de werkgelegenheid te borgen, is voor VDL Nedcar cruciaal. Dit wordt onderbouwd in de quick scan van bureau Roland Berger. Uitstel van de voorbereidingen voor de realisering van de uitbreiding is funest. VDL Nedcar moet snel en flexibel kunnen handelen. Daarom biedt de Provincie Limburg VDL Nedcar na vaststelling van het ontwerp-PIP de juridische mogelijkheden om het Sterrebos gedeeltelijk te kappen onder de voorwaarde dat er voldaan is aan de wettelijke compensatieverplichtingen. Daarnaast wordt een definitief ‘go/ no go moment’ ingebouwd voor de start van de uitvoering van de infrastructurele werkzaamheden. Dit moment is in de periode rond oktober 2022 voorzien.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en adviezen van de Commissie voor de m.e.r. en de PCOL is het vast te stellen PIP op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-PIP. Ook is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Daardoor zal er sprake zijn van een gewijzigd vast te stellen inpassingsplan. Deze wijzigingen zijn terug te lezen in de Nota van Wijzigingen.

Financiën

De primaire inzet is om dit project onder te brengen bij het Nationaal Groeifonds. De impact op het bruto nationaal product, de innovatieve aspecten die zullen worden toegepast bij de fabrieksuitbreiding en de duurzaamheidsaspecten in het productieproces en naar verwachting de geproduceerde auto’s, voeden de overtuiging dat dit project goed past in de voorwaarden van dit fonds. Dit is ook in diverse gesprekken bevestigd en deze gedachte wordt verder gesterkt door de Kamerbrief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 15 oktober 2020.

Via de motie Graus c.s. wordt de regering verzocht VDL Nedcar, de Provincie Limburg, betrokken gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen te helpen met een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar in Born en het toekomstbestendig maken, met aandacht voor de nationale mogelijkheden van (co-)financiering. De volledige Tweede Kamer heeft deze motie Graus medeondertekend. Desalniettemin kent het traject van het Groeifonds onzekerheden. De uitkomst is bijvoorbeeld onder meer afhankelijk van de bevindingen van een onafhankelijke commissie.

De uitkomst van de aanvraag voor het Groeifonds is voorzien eind 2021. Daarom is er noodzaak voor het vormen van een back-up scenario voor dekking. Dit scenario is een noodspoor en alleen aan de orde indien de rijksoverheid niet bereid is flink extra bij te dragen. De provinciale aanvullende bijdrage komt bij dit noodspoor uit op € 19,5 mln.

Vervolgproces

Inhoudelijke behandeling van het PIP vindt plaats op 27 november 2020 in de Statencommissie Financiën Economie Bestuur (FEB) waarvoor tevens de woordvoerders van de commissies RLN (ruimte, landbouw en natuur) en MD (mobiliteit en duurzaamheid) worden uitgenodigd. Besluitvorming door Provinciale Staten is voorzien op 18 december 2020. Na vaststelling van het PIP nemen Gedeputeerde Staten op 22 december 2020 besluiten over de definitieve Omgevingsvergunning. Vanaf 7 januari 2021 start vervolgens de beroepstermijn van 6 weken (t/m 17 februari 2021) voor het inpassingsplan, de omgevingsvergunning, de Wnb vergunning, de besluiten hogere waarde geluid en een benodigde waterwetvergunning.

De indieners van zienswijzen op het ontwerp-PIP ontvangen na vaststelling van het inpassingsplan (18 december) respectievelijk de verlening van de omgevingsvergunning (januari 2021), de verlening van de Wet natuurbeschermingsvergunning (december 2020/jan 2021) en het definitieve besluit hogere grenswaarde industrielawaai (december 2020/januari 2021) daarvan bericht.