Onderzoek mogelijkheden behoud van Sterrebos


In het kader van een zorgvuldige planprocedure - heeft de provincie Limburg, de Commissie voor de milieueffectrapportage (M.E.R.) om een (vrijwillig) advies gevraagd ten aanzien van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Dit vooruitlopend op het verplichte wettelijk advies ten aanzien van het op te stellen M.E.R voor de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar.