Omgevingsvergunning aangevraagd


Provinciale Staten van Limburg hebben eind 2020, in het kader van de besluitvorming over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ besloten dat de infrastructuur in de omgeving van VDL Nedcar zal worden gewijzigd als er een ‘go-besluit’ is genomen. PS hebben daarbij bepaald dat de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden, zoals het opstellen van een definitief ontwerp en het doorlopen van vergunningenprocedures, kunnen worden uitgevoerd. Als voorbereiding op de realisatiefase van de aanpassingen aan de infrastructuur bij VDL Nedcar is op 17 oktober 2022 een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aangevraagd bij de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Echt-Susteren. De aanvraag betreft het kappen van 23 bomen, 16 in de gemeente Sittard-Geleen en 7 in de gemeente Echt-Susteren. De bomen zullen pas worden gekapt als er zekerheid bestaat over de uitvoering van de infrastructurele werkzaamheden en er een ‘go-besluit’ is genomen. De Provincie Limburg zal de te kappen bomen compenseren door een mix van verschillende soorten bomen en bosplantsoen aan te planten.

Het project bevindt zich op dit moment in de Bouwteamfase. In deze fase wordt het schetsontwerp voor de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur uit de PIP-fase uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Alle voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken daarvoor zijn in volle gang. Naar verwachting wordt de Bouwteamfase in het eerste kwartaal 2023 afgerond. Aan het einde van de Bouwteamfase besluiten Gedeputeerde Staten over de gunning en uitvoering van de werkzaamheden.

De fabrieksuitbreiding is cruciaal voor het bedrijf om nieuwe klanten te kunnen werven. De Provincie Limburg wil VDL Nedcar graag in onze regio houden, omdat VDL Nedcar een belangrijke economische motor voor Limburg is. Het bedrijf zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers.

Informatie over het project Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar wordt gedeeld via deze website www.gebiedsontwikkelingvdlnedcar.nl. Via deze website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.