Coordinatiebesluit Provinciale Staten


Donderdag 18 april jl. hebben Provinciale Staten ingestemd met het Statenvoorstel Coördinatiebesluit gebiedsontwikkeling Uitbreiding VDL Nedcar.

Met dit besluit worden het gecoördineerd PIP (provinciaal inpassingsplan) voor de gebiedsontwikkeling en de omgevingsvergunningen voor VDL Nedcar in 1 procedure gecombineerd. De tijdpaden van de 2 procedures lopen daarmee gelijk en worden hiermee overzichtelijker. Eventuele bezwaren kunnen bij één formele wettelijke procedure en één bevoegde instantie ingediend worden.

Kijk hier voor informatie op Provinciaal blad van Limburg