Archeologie en explosievenonderzoek


Op de plek waar de nieuwe infrastructuur is gepland wordt via onderzoek in het veld nagegaan of er archeologische waarden en/of explosieve resten aanwezig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Raap. Voordat gestart wordt met het fysieke veldwerk, wordt bureauonderzoek gedaan. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan het Bevoegd Gezag (de gemeenten). Na goedkeuring start het veldwerk in het onderzoeksterrein.

Het veldwerk start in de week van 14 maart (week 11) en we verwachten het medio mei 2022 af te ronden.

De veiligheid staat voorop tijdens het veldwerk

Het onderzoeksterrein is alleen toegankelijk voor de medewerkers van bureau Raap. We vragen iedereen met klem om het onderzoeksterrein vanwege de veiligheid niet te betreden.

Het archeologisch onderzoek

Voor het archeologisch onderzoek worden boringen en proefsleuven gemaakt. De boringen worden handmatig gedaan, de proefsleuven worden gegraven met een rupsgraafmachine. De vrijgekomen grond wordt tijdelijk naast een proefsleuf gelegd en na afronding gaat de grond weer netjes terug in de sleuf.

Het explosievenonderzoek

Met behulp van detectieapparatuur worden delen van percelen onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Bij het vinden van verdachte objecten wordt bekeken op welke manier en wanneer deze objecten kunnen worden verwijderd. Deze detectie informatie wordt ook gebruikt om de veldwerkzaamheden van het archeologisch onderzoek veilig te kunnen uitvoeren.

Volg de onderzoeken via de nieuwsbrief en website

Via de Nieuwsbrief VDL Nedcar en deze website Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar - GOW VDL Nedcar houden we u op de hoogte van de voortgang van het archeologisch en explosievenonderzoek.


Zie ook

Kaart met de locaties voor de explosievendetectie en de archeologische proefsleuven en boringen.