Ook met een aangepaste rekenmethode geen sprake van significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden


Voor de voorgenomen fabrieksuitbreiding en daarmee verbonden aanpassingen aan de provinciale wegen N297 en N276 is voor zowel de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (natuurvergunning) als voor het provinciaal inpassingsplan (PIP) voorafgaand aan de besluitvorming een aanvullend stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er als gevolg van de plannen geen significante gevolgen zijn voor Natura 2000-gebieden en dat de Wet natuurbescherming daarom de plannen niet in de weg staat.

Na vaststelling van het PIP in december 2020 en het verlenen van de natuurvergunning heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een andere zaak een tussenuitspraak gedaan. Hierbij heeft de Afdeling aangegeven dat de beoordeling of er sprake is van significante gevolgen op Natura 2000-gebieden mogelijk onvolledig is geweest, als de gevolgen voor de stikstofdepositie van wegverkeer worden berekend met het wettelijk voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator. Deze onvolledigheid kan ontstaan omdat in het rekenprogramma mogelijke stikstofdepositiebijdragen als gevolg van een weg op een afstand groter dan 5 km vanaf deze weg niet bij de berekeningen worden betrokken.

Naar aanleiding van deze tussenuitspraak van de Afdeling is voor de voorgenomen uitbreiding van VDL Nedcar en de daarmee verbonden aanpassingen aan de provinciale wegen N297 en N276 een aanvullend stikstofdepositie-onderzoek verricht. In dit aanvullende onderzoek is beoordeeld of er sprake is van stikstofdepositiebijdragen op een afstand groter dan 5 km. Vervolgens heeft op basis van deze rekenresultaten een nieuwe beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden plaatsgevonden.

Uit het aanvullend uitgevoerde onderzoek blijkt dat de eerder getrokken conclusies niet wijzigen en in stand blijven: in het aanvullende onderzoek wordt wederom aangetoond dat als gevolg van het de fabrieksuitbreiding en aanpassingen aan de provinciale wegen N297 en N276 geen sprake is van significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

De bijlagen behorende bij de Aanvullende voortoets en passende beoordeling zijn op te vragen bij het projectteam via GOWVDLNedcar@prvlimburg.nl. Let op: deze bijlagen zijn alleen te bekijken met speciale programma’s. Een geschikt programma hiervoor is ‘WordPad'.