Planschade en nadeelcompensatie


Bij nieuwe (infra) ontwikkelingen in de omgeving wordt zorgvuldig rekening gehouden met de belangen van burgers en bedrijven. Hinder en overlast voor de omgeving proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Ondanks dat kunt u onverhoopt worden geconfronteerd met schade. In de contacten met de omgeving over de uitbreiding van VDL Nedcar en aanpassing van de infrastructuur merken wij dat er diverse vragen leven over planschade en nadeelcompensatie: wat is het verschil, hoe verlopen de procedures en hoe kan ik te zijner tijd een verzoek indienen?

Hieronder gaan wij kort in op planschade en nadeelcompensatie. Zij kennen elk hun eigen schadeprocedure.

Planschade

Planschade is schade als gevolg van een onherroepelijke planologische wijziging. Deze kan ontstaan doordat in een bestemmingsplan of inpassingsplan aan een gebied een andere bestemming wordt toegekend en dit vervolgens schade voor u oplevert. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een bedrijfs- of woonbestemming komt op een stuk grond dat die bestemming eerst niet had. Dit kan permanente (vermogens)schade opleveren voor de omliggende huizen. Maar ook een bedrijf kan slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor inkomsten mislopen.

Als gevolg van een dergelijke planologische wijziging kunt u op basis van artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke ordening voor bijvoorbeeld de waardedaling van uw huis of voor inkomensschade een aanvraag om een tegemoetkoming in de schade (planschade) indienen. Dit is mogelijk binnen vijf jaar na het moment waarop de planologische wijziging onherroepelijk is geworden.

Bij de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar komt de planologische wijziging door het nieuwe provinciale inpassingsplan (PIP) ’Uitbreiding VDL Nedcar’. Dit inpassingsplan is onherroepelijk vanaf het moment dat Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de hoogste bestuursrechter) uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan in stand blijft.  Het PIP en de daarmee samenhangende besluiten (de Omgevingsvergunning Wabo, het besluit hogere waarden industrielawaai en de vergunning Wet Natuurbescherming) zijn op 15 februari 2022 onherroepelijk geworden.

Procedure

De Provincie Limburg heeft een eigen planschadeverordening. Deze beschrijft hoe de afhandeling van planschadeverzoeken is geregeld. Klik hier voor de Planschadeverordening Provincie Limburg d.d. 20 juli 2010 (2010,43) die van toepassing is.

Nadeelcompensatie

Bedrijven en burgers kunnen door rechtmatig optreden van de overheid schade ondervinden tijdens het bouwen van de uitbreidingsplannen. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdelijk afsluiten van een weg of de aanleg van een nieuwe infrastructuur. Ondanks het correcte optreden van de overheid kan in uitzonderlijke gevallen een bedrijf of burger toch onevenredig nadeel ondervinden, welke mogelijk kan leiden tot nadeel, zoals omzetverlies of omrijschade.

Indien u van mening bent dat u in het kader van het project schade heeft geleden, kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen. Dit heet een verzoek om nadeelcompensatie.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding van schade en de bijbehorende procedure voor het indienen van een vergoedingsverzoek, zijn terug te vinden in de nadeelcompensatieregeling Klik hier voor meer informatie over de Regeling nadeelcompensatie Provincie Limburg.