Besluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder


Na vaststelling van het besluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder is geconstateerd dat per vergissing voor 1 woning ten onrechte geen hogere waarde is vastgesteld. Voor deze woning moet alsnog een hogere waarde worden vastgesteld. De bewoners/eigenaren van deze woning zijn hierover geïnformeerd.

Het ontwerpbesluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021 (6 weken) voor een ieder ter inzage. In de kennisgeving kunt u meer lezen over de ter inzage legging en over de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

- Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

- Akoestisch rapport

Het ontwerpbesluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder en alle bijbehorende stukken kunnen tevens worden geraadpleegd op www.officielebekendmakingen.nl.

.