Terinzagelegging Inpassingsplan


Op vrijdag 18 december 2020 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ (PIP) vastgesteld. In het PIP staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. Tevens hebben Gedeputeerde Staten onlangs de benodigde omgevingsvergunning en Wnb-vergunning verleend en hebben zij het besluit hogere waarden industrielawaai vastgesteld.

Het inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, bovengenoemde besluiten en alle bijbehorende stukken lagen van donderdag 7 januari 2021 tot en met donderdag 18 februari 2021 (6 weken) ter inzage. Tijdens die periode konden belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden konden beroep instellen als zij een zienswijze hadden ingediend op het ontwerp-PIP en de ontwerp-besluiten of als hen redelijkerwijs niet kon worden verweten dat zij geen zienswijze hadden ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-PIP en de ontwerp-besluiten kon iedereen beroep instellen.

Omgevingsvergunning - Algemeen