Gesprekken met de omgeving


Wij willen graag weten wat direct omwonenden, buurtverenigingen, dorpsraden en belangengroepen vinden van de uitbreiding van VDL Nedcar. Daarom voerden we in juni en juli 2019 gesprekken met hen over hun belangen, zorgen en wensen. Uiteraard blijven we ook de komende maanden met hen in gesprek

Zij maken zich vooral zorgen over de leefbaarheid, bereikbaarheid, natuur en landschapswaarden.

Veelbesproken punten zijn:

  • De werkgelegenheid moet blijven en er is zeker begrip voor eventuele uitbreiding van de fabriek.
  • De zoveelste ontwikkeling op 'het smalste stukje van Limburg'. Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, gemeenten en initiatiefnemers kijken los van dit project samen met de omgeving hoe de leefbaarheid van de inwoners kan worden beschermd en verbeterd.
  • Belangrijk is dat de woningen en bedrijven bereikbaar en toegankelijk zijn tijdens de (mogelijke) realisatie van de infrastructuur.
  • Het langparkeerprobleem van (buitenlandse) vrachtauto’s in de omgeving van VDL Nedcar. Oplossing voor de korte termijn: gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren gaan meer handhaven. Het probleem staat los van dit project. Voor de lange termijn wordt regionaal gekeken naar oplossingen.
  • Zorgen om sluipverkeer en snelheid in woon- en dorpskernen. Dit geven we aandacht bij het uitwerken van de infrastructuur.
  • VDL Nedcar onderzoekt de mogelijkheden naar slimme mobiliteitsmaatregelen (bijvoorbeeld collectief vervoer, in combinatie met het aanpassen van de infrastructuur).
  • Zorgen om geluidshinder en de wens voor geluidswerende maatregelen. Ook het onderwerp geluidshinder geven we veel aandacht. Dit is een van de onderwerpen die worden onderzocht in de MER-procedure.
  • Zorgen om aantasting van de natuur en het landschap. Lees meer hierover in het artikel Ontwerp voor landschap.